kicktik

Obchodní podmínky / Reklamační řád

1. úvodní ustanovení

1.1. Tyto Obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatele KICKTIK s.r.o., místem podnikání Kopretinová 889/32, Jundrov, 637 00 Brno, IČO: 17642574 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.kicktik.com (dále jen „webová stránka“) a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní“).

1.2. Těmito obchodními podmínkami se řídí veškeré nákupy vstupenek na kulturní a společenské akce (dále jen „Akce“) uskutečněné prostřednictvím online prodeje na této webové stránce.

1.3. Prodejce je rovněž pořadatelem Akcí.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. 

1.6. Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo prodejní síť prodávajícího, prodávajíci neodpovídá. 

1.7. Prodejci, jako pořadateli Akce, je vyhrazeno právo na změnu programu Akce, termínu či místa konání. Nákupem vstupenky bere kupující toto právo prodejce na vědomí.

2. Postup při nákupu

2.1. Pro objednání vstupenek vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.1.1. objednávaných vstupenkách na příslušní Akci (objednávané vstupenky „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2.1.2. způsobu úhrady kupní ceny vstupenek, údaje o emailové adrese k doručení objednávaných vstupenek a

2.1.3. informace o nákladech spojených s dodáním vstupenek (dále společně jen jako „objednávka“).

2.2. Před zasláním objednávky prodávajícímu, je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. K závaznému objednání vstupenek, odešle kupující objednávku prodávajícímu. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky a úspěšné úhrady kupní ceny vstupenek toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (vstupenek), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3. Cena vstupenek a platební podmínky

3.1. S cenami vstupenek a distribučních poplatků se lze seznámit na Webové stránce prodávajícího.

3.2. Kupujíci bere na vědomí, že k prodejní ceně vstupenek mohou být přidány transakční poplatky provozovatele platební brány.

3.3. Prodejní ceny vstupenek jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Ceny vstupenek zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.4. Cenu vstupenek může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

3.4.1. bezhotovostně platební kartou

3.4.2. bezhotovostně prostřednictvím převodu na účet

3.5. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním vstupenek kupujícímu. 

3.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem DPH. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny vstupenek a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837 písm. j) občanského zákoníku, nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem dle ust. § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů, bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž vstupenka opravňuje), je poskytováno v určeném termínu nebo době.

5. Doručování

5.1. Kupujícímu je doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

6. Reklamační řád 

6.1. Veškeré reklamace vstupenek zakoupených v prodejní síti prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami.

6.2. Zaplacená cena vstupenek se nevrací, pokud není níže uvedeno jinak.

6.3. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a kupujícímu nebude poskytnuta náhrada.

6.4. Dojde-li ze strany prodejce k úplnému zrušení Akce, bude kupující, který prodávajícímu poskytl svůj kontakt elektronické pošty, prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. Prodávající nenese odpovědnost vůči kupujícímu, pokud jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud kupující obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.

6.5. Dojde-li ze strany prodejce k úplnému zrušení Akce, přičemž kupující, který již za vstupenku na tuto Akci řádně zaplatil a tuto vstupenku obdržel, bude aktuální postup při vrácení vstupného odeslán na kontakt elektronické pošty kupujícího.

6.6. Případné podmínky uvedené při koupi vstupenky nebo uvedené na vstupence, zejm. podmínky pro vrácení ceny vstupenky, které nebudou v souladu s těmito obchodními podmínkami, mají přednost před podmínkami uvedenými v těchto obchodních podmínkách.

6.7. U prodávajícího nelze žádným způsobem reklamovat vstupenku na jakoukoli Akci, kterou zákazník nezakoupil u prodávajícího.

7. Závěrečná ustanovení 

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke vstupence zaplacením celé kupní ceny.

7.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.3. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

7.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

7.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7.6. V případě, že dojde mezi prodejcem (pořadatelem Akce) a kupujícím, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s nákupem vstupenky na Akci pořádanou prodejcem či v souvislosti s konáním či průběhem Akce, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou mezi tímto kupujícím a prodejcem, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Kupující může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7.7. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa, PSČ, město, adresa elektronické pošty: email, telefon.

7.8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Brno, dne 1.9.2022