kicktik

Zásady zpracování osobních údajů

Zde jsou informace o způsobu a rozsahu zpracování vašich osobních údajů, včetně rozsahu vašich práv s tím souvisejících:

Kdo je správcem osobních údajů?

KICKTIK s.r.o., místem podnikání Kopretinová 889/32, Jundrov, 637 00 Brno, IČO: 17642574 (dále jen jako „KICKTIK“);

Pořadatel akce, jehož identifikace je vždy uvedena v nákupním formuláři a následně na vstupence (dále jen jako „Pořadatel“).

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme přímo od vás, na základě vašeho nákupu vstupenky nebo na základě vaší registrace na stránkách www.kicktik.cz a vytvoření vašeho osobního profilu.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Při nákupu vstupenky:

 • jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo, popř. adresa, pokud je to nutné např. k doručení vstupenky či jiného zboží,
 • další údaje vyžadované pořadatelem, které jsou nezbytné pro řádné uskutečnění akce a které jsou v nákupním formuláři označeny ikonou (i).

Pokud se registrujete a vytvoříte si profil:

 • jméno, příjmení, e-mail,
 • fotku, pokud se registrujete přes Facebook nebo pokud si ji sami nahrajete,
 • údaje jako při nákupu vstupenky, pokud si vstupenku koupíte prostřednictvím profilu.

K jakým účelům osobní údaje využíváme?

Pro účely plnění smlouvy o prodeji vstupenky, kterou jsme s vámi uzavřeli, tj. za účelem:

 • doručení vstupenky,
 • informování o změně termínu nebo místa konání akce, o zrušení akce, o dalších detailech a náležitostech akce,
 • kontroly vstupenky a umožnění vstupu na akci,
 • vyřízení reklamace a případného vrácení vstupného.

Pro účely správy a fungování profilu, tj. za účelem:

 • vytvoření personalizovaných nabídek a akcí, které by vás mohly zajímat,
 • propojení s dalšími lidmi s podobnými zájmy.

Pro účely zpracování z titulu oprávněného zájmu KICKTIK či pořadatele, tj.:

 • nabídky produktů a služeb souvisejících s konáním akce (např. ubytování, doprava, doprovodný program),
 • prevence a odhalování podvodného jednání (např. přeprodávání vstupenek za účelem zisku bez oprávnění k podnikání),
 • průzkumu nákupního chování.

Pro účely zasílání novinek od KICKTIK či pořadatele:

 • V případě vašeho výslovného souhlasu se zasíláním novinek předáme vaši e-mailovou adresu pořadateli akce, který vás může kontaktovat za účelem nabídek dalších pro vás zajímavých akcí.
 • Výslovný souhlas pro zasílání novinek může ze zákona poskytnout pouze osoba starší 16 let,
 • v takovém případě se podmínky zpracování vašich osobních údajů řídí podmínkami pořadatele.
 • V případě vašeho výslovného souhlasu se zasíláním novinek od KICKTIK či pořadatele můžeme předat určité osobní údaje nutné ke spárování vašich profilů Facebooku, který vám následně může zobrazovat nabídky KICKTIK či pořadatele na další pro vás zajímavé akce.
 • souhlas se zasíláním novinek od KICKTIK či pořadatele můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím odkazu, který je uveden na konci každé nabídky.

Komu smíme osobní údaje poskytnout?

Pořadateli akce, jehož identifikace je vždy na konkrétní vstupence, pro účely plnění smlouvy o prodeji vstupenky a pro účely zpracování z titulu jeho oprávněného zájmu nebo s vaším souhlasem pro účely zasílání novinek.

Je poskytnutí osobních údajů dobrovolné?

Poskytnutí vašich osobních údajů je zcela dobrovolné a je založeno na smluvním základě; pokud nám požadované osobní údaje odmítnete sdělit, není možné vám prostřednictvím KICKTIK prodat vstupenku nebo vytvořit profil.

Pokud udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů pro jiné účely než plnění smlouvy (např. pro zasílání novinek od KICKTIK či pořadatele), poskytujete takový souhlas dobrovolně a můžete ho kdykoliv odvolat.

Jaká máte práva ohledně osobních údajů v souvislosti s nákupem vstupenek?

Právo na přístup k osobním údajům:

 • máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás zpracováváme.

Právo na opravu osobních údajů:

 • máte právo žádat o aktualizaci, doplnění či opravu osobních údajů, pokud se domníváte, že jsou nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz osobních údajů:

 • máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány.

Právo na omezení zpracování osobních údajů:

 • máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů.
 • toto právo máte i v případě, pokud již KICKTIK osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy požadujete jejich další zpracování (v omezené míře), abyste mohli například u soudu uplatnit nárok, k němuž námi zpracovávané osobní údaje potřebujete.

Právo na přenositelnost osobních údajů:

 • máte právo na tzv. přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů:

 • kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V takovém případě vaše osobní údaje již nadále nebudeme zpracovávat, pokud k tomu nebudeme mít zákonný titul a/nebo by to bylo v rozporu s účelem zpracování.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení mých požadavků?

Na vaše žádosti týkající se uplatnění vašich práv budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti.

KICKTIK bude bez zbytečného odkladu o žádosti o omezení zpracování, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů informovat příjemce osobních údajů. Výjimkou jsou pouze případy, kdy je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

Jakým způsobem KICKTIK zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje ukládáme v zabezpečené elektronické formě a využíváme je pro naplnění výše uvedených účelů, popř. je předáváme níže specifikovaným osobám.

Zavedli jsme přiměřená technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření chránící vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, nebo před jiným možným zneužitím.

Osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Předáváme vaše osobní údaje do zemí mimo EU nebo mezinárodní organizaci?

Ne, poskytování služeb KICKTIK nevyžaduje, abychom předávali vaše osobní údaje zemím mimo EU nebo jiným mezinárodním organizacím.